محله جویباره اصفهان

مورخین بنای شهر اصفهان را به ملکه شوشن دخت، زن یهودی یزدگرد اول نسبت می دهند که در ایجاد یک کلنی کلیمی نشین به نام یهودیه در نزدیک جی نقش اساسی داشته است .
مادام دیولافوا سیاح فرانسوی نیز ساکنین اولیه اصفهان فعلی را یهودیان تبعیدی بخت النصر میداند که بعد از سرگردانی زیاد، این محل را برای سکونت خود اختیار می کنند . بعضی از مورخین مانند زیلوستردو سسی این خبر را معتبر نمی دانند و آن را افسانه می شمارد .
نقطه ای که یهودیان در آن اقامت افکنده بودند به نام یهودیه یا دارالیهود معروف شد؛ روستای یهودیه که یکی از محلات قدیمی اصفهان را به وجود آورده بود بعدا به اسم جوباره یا جویباره معروف گردید . برخی این محله را جهان باره، جهود باره و جوان باره می نامند که نویسنده ی کتاب جغرافیای اصفهان، این نام ها را نادرست می داند .
برگرفته از کتاب جغرافیای اصفهان. سیروس شفقی . انتشارات دانشگاه اصفهان . ۱۳۸۱