31 خرداد، سالروز درگذشت استاد شهریار عدل

در سکوتِ غروب سرت گرم کار است که دوستی تلفن می‌کند: از دکتر عدل خبری داری؟
خبرِ تازه، هیچ! الا که گفت تیر ماه می‌آید.
با درنگ و تردید می‌گوید: پس خبر را نشنیده ای! بهت زده وا می‌روی …
هنوز سی و یکم خرداد است، او تیر ماه می‌آید …
در سوگ شهریار عدل | شهرام زارع
مجله بخارا شماره ۱۰۷