روستای قروه (استان زنجان)

معماری دستکند، گونه ای خاص از معماری است که برای تولید فضا از مصالح استفاده نمی شود. مسائل ایستایی در این معماری مورد بحث نیست و تولید فضا از طریق ایجاد فضاهای منفی در بستر کوه، سنگ و برش صخره هاست. تکنیک تولید فضا ساده و روش اجرا مشکل است؛ ابزار مورد استفاده کلنگ، چکش و… می باشد. (برگرفته از مقاله مطالعه و بررسی معماری دستکند ایران، یعقوب محمدی فر)
در روستای تاریخی قروه سازه های خشتی بر روی بستر صخره ای شکل گرفته و در قسمت پایینی صخره ها در حاشیه ابهر رود معماری دستکند وجود دارد.

(تصاویر از روستای تاریخی قروه، شهرستان ابهر، استان زنجان)

با سپاس از خانم شیما خدابنده لو بابت ارسال متن و تصاویر