۲۹ فروردین، روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

در ۱۸ آوریل ۱۹۸۲ طی جلسه ی ایکوموس که در شهر حمامات تونس برگزار شد، پیشنهاد شد تا یک روز ثابت جهت بزرگداشت تنوع میراث در سراسر جهان مشخص شود . با این ایده، روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی متولد شد .
این پیشنهاد در نوامبر سال ۱۹۸۳ در مجمع عمومی یونسکو طی یک قطعنامه به تصویب رسید و از آن پس ۱۸ آوریل هر سال مصادف با ۲۹ فروردین، با این عنوان نامگذاری می شود .
روزن این روز را به همه‌ی دوست داران میراث تاریخی تبریک می گوید .