پروژه مستند نگاری از استادکاران سنتی

استادکار سنتی با تخصص مرتبط با مرمت، معماری سنتی و تزیینات وابسته به معماری می شناسید؟ معرفی کنید.
پاسخ های شما با نام خودتان ثبت خواهد شد. اگر اطلاعات بیشتری از استادکاری که معرفی کرده اید داشته باشید (نظیر عکس، صوت، فیلم یا … ) این اطلاعات با نام خودتان منتشر خواهد شد و استادکار و تخصص ایشان به همگان معرفی می شود.
اگر اطلاعات کمی از استادکاران سنتی دارید، هر آنچه در اختیار ما گذاشته‌اید نظیر نام، تخصص، منطقه فعالیت ایشان و … در قالب یک لیست ذخیره می شود و با توجه به محدوده جغرافیایی، در اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا ایشان با مراجعه به استادکار، اطلاعات بیشتری را تهیه کنند.

با کمک شما می کوشیم تا استادکاران سنتی که گوهرهای ناب این سرزمین هستند را جاودانه کنیم.

لینک فرم :
https://goo.gl/forms/3Vf4naKlvHfyPIVI3