روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

ایکوموس - روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی
29 فروردین

در سال ۱۹۸۲ ایکوموس ۱۸ آوریل را به عنوان روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی نامگذاری کرد. یونسکو آن را در سال بعد، طی بیست و دومین کنفرانس عمومی خود تصویب کرد.
از آن زمان ۱۸ آوریل، روزی برای بزرگداشت و ترویج میراث فرهنگی و فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد تنوع، چگونگی آسیب پذیری و مزایای حفاظت از آن بوده است.
ایکوموس هرسال یک موضوع را برای بزرگداشت و فعالیت های مرتبط، عنوان می کند. عنوان «مناظر روستایی» برای سال ۲۰۱۹ برگزیده شده است. این موضوع با همایش علمی ایکوموس در رابطه با میراث روستایی که قرار است در ماه اکتبر در مراکش برگزار شود، مرتبط است.

برگرفته از وبسایت رسمی ایکوموس_ترجمه توسط روزن©