روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

در سال ۱۹۸۲ ایکوموس ۱۸ آوریل را به عنوان روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی نامگذاری کرد. یونسکو آن را در سال بعد، طی بیست و دومین کنفرانس عمومی خود تصویب کرد.
از آن زمان ۱۸ آوریل، روزی برای بزرگداشت و ترویج میراث فرهنگی و فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد تنوع، چگونگی آسیب پذیری و مزایای حفاظت از آن بوده است.
ایکوموس هرسال یک موضوع را برای بزرگداشت و فعالیت های مرتبط، عنوان می کند. عنوان «فرهنگ های مشترک ، میراث مشترک ، مسئولیت مشترک» برای سال 2020 برگزیده شده است.

برگرفته از وبسایت رسمی ایکوموس_ترجمه توسط روزن©